Presiding:  Mike Martin, Old Dominion Freight Line

Staff Liaison:  Jacob Pierce