Presiding: Mike Martin, Old Dominion Freight Line

Staff Liaison: Jacob Pierce